O3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ลำดับกฎหมายคำอธิบาย *
1พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
– ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดระดับเสียงของเครื่องขยายเสียงที่ใช้ในการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
– ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ
– ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
– NOTIFICATION OF THE OFFICE OF THE PRIME MINISTER RE: THE DETERMINATION OF MEANS OF NOTIFICATION OF PUBLIC ASSEMBLY
– NOTIFICATION OF THE OFFICE OF THE PRIME MINISTER RE: TOOLS FOR CROWD CONTROL IN PUBLIC ASSEMBLY
– NOTIFICATION OF THE ROYAL THAI POLICE RE: DETERMINATION OF AUDIO VOLUME OF AUDIO AMPLIFIER USED IN PUBLIC ASSEMBLY

  
2พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
– PRINTING RECORDATION ACT,B.E. 2550 (2007)
– กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นจดแจ้ง การจดแจ้ง การเปลี่ยนรายการหลักฐานการจดแจ้ง การยกเลิกหลักฐานการจดแจ้ง การกำหนดแบบการจดแจ้ง และอัตราค่าธรรมเนียม การจดแจ้งการพิมพ์หนังสือพิมพ์ พ.ศ.๒๕๕๑
– ประกาศสำนักงานนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งหนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งการพิมพ์ ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.๒๕๕๐
– คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๑๕๖/๒๕๕๙ เรื่อง ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร
– คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๑๙๖/๒๕๕๙ เรื่อง ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร
– คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๐๙/๒๕๕๙ เรื่อง ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร
– MINISTERIAL REGULATION PRESCRIBING RULES AND PROCEDURES FOR NOTIFICATION SUBMISSION, NOTIFICATION,
MODIFICATION AND REPEAL OF EVIDENCE ELEMENTS, NOTIFICATION FORMS AND FEE RATE
FOR THE NOTIFICATION OF NEWSPAPER PUBLISHING B.E. 2551 (2008)

  
3พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
– พระราชกฤษฎีกา กำหนดท้องที่ที่ผู้ขับขี่จักรยานยนต์และคนโดยสารรถจักรยานยนตร์ต้องสวมหมวกที่จดทำขึ้นโดยเฉพาะ พ.ศ.๒๕๓๗
– กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒
– กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒
– กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒
– กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒
– กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒
– กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบสภาพของรถที่อาจทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัย พ.ศ.๒๕๔๖
– กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบผู้ขับขี่ ซึ่งได้เสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ เฉพาะแอมเฟตามีนหรือเมทแอมเฟตามีน พ.ศ.๒๕๔๘
– ROAD TRAFFIC ACT B.E.2522(1979)

  
4พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
– Royal Thai Police Act, B.E. 2547 (2004)
– ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๗ เรื่อง มอบอำนาจบริหารราชการแผ่นดิน
– ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๘ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ
– ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๘ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๗ ลงวันที่ ๒๒ ก.ย.๒๕๔๙ และ ฉบับที่ ๑๘ ลงวันที่ ๒๒ ก.ย.๒๕๔๙
– ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๗/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจ
– ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ
– ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑๑/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ
– ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑๔/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ
– คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๔/๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจ
– คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๕๙ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของข้าราชการตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวน
– คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๕๙ เรื่อง การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
– คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
– พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
– พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
– พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
– พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑
– พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๓
– พระราชกฤษฎีกา การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๔
– พระราชกฤษฎีกา การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๘
– พระราชกฤษฎีกา ข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศ พ.ศ.๒๕๕๘
– กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแจ้งให้หัวหน้าสถานีตำรวจแห่งท้องที่ทราบ ในกรณีที่จะแต่งเครื่องแบบตำรวจ หรือแต่งกายโดยใช้เครื่องแต่งกาย คล้ายเครื่องแบบตำรวจเพื่อการแสดง พ.ศ.๒๕๕๓
– กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ฉบับที่ ๑
– กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ฉบับที่ ๒
– กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ฉบับที่ ๓
– กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ฉบับที่ ๔
– กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ฉบับที่ ๕
– กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ฉบับที่ ๖
– กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ฉบับที่ ๗
– กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ฉบับที่ ๘
– กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ฉบับที่ ๙
– กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ฉบับที่ ๑๐
– กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ฉบับที่ ๑๑
– กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ฉบับที่ ๑๒
– กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ฉบับที่ ๑๓
– กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ฉบับที่ ๑๔
– กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ฉบับที่ ๑๕
– กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ฉบับที่ ๑๖

  
5พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘
– กฎกระทรวง การรับรองสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๖๐
– กฎกระทรวง การอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๖๐
– กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยและการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต พ.ศ.๒๕๖๐
– กฎกระทรวง การอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๖๐
– MINISTERIAL REGULATION AUTHORIZING SECURITY GUARD BUSINESS OPERATION B.E. 2560 (2017)
– MINISTERIAL REGULATION DETERMINING FEES IN RELATION TO SECURITY GUARD BUSINESS OPERATION AND LICENSED SECURITY GUARD, B.E. 2560 (2017)
– คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๗/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย
– ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบรับคำขอ ใบอนุญาต คำขอเปลี่ยนแปลงรายการ คำขอต่ออายุใบอนุญาต และคำขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต พ.ศ.๒๕๖๑
– ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นธุรกิจรักษาความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘
– ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๖๒
– NOTIFICATIONS OF THE OFFICE OF THE PRIME MINISTER RE: DETERMINING GOVERNMENTAL AGENCY WHICH IS NOT SECURITY GUARD BUSINESS UNDER THE SECURITY GUARD BUSINESS ACT, B.E. 2558 (2015)
– ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง กำหนดเครื่องแบบของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต พ.ศ.๒๕๖๐
– ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง กำหนดแบบและวิธีการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๖๐
– ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ของบริษัทรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๐

  
6พระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑
– ROYAL POLICE CADET ACADEMY ACT, B.E. 2551 (2008)
– พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๔
– ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นคณะ สถาบัน ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๒
– ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นคณะ สถาบัน ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
– ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นคณะ สถาบัน ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
– ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นคณะ สถาบัน ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
– ข้อบังคับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๕๔

  
7พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
– พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒
– พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๖๑
– กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ.๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
– คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร
– ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๗/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจ
– บันทึกคณะกรรมการเปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ เรื่อง มอบหมายให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเปรียบเทียบ
– IMMIGRATION ACT, B.E. 2522(1979)

  
8พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓
– Advertisement by Using Sound Amplifiers Control Act B.E. 2493
– พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ พ.ศ. ๒๔๙๔
– พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖
– พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙
– กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓
– ประกาศสำนักคณะรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๔)
– ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดระดับเสียงของเครื่องขยายเสียงที่ใช้ในการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
– ระเบียบปฏิบัติการยื่นคำร้องและการพิจารณาออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

  
9คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ในทางและการควบคุมสถานบริการ
หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ

– Order of the Head of the National Council for Peace and Order No. 22/2558
Subject: Measures to prevent and resolve problems of car and motorcycle racing on the road and control of entertainment venues or business establishments providing services in a manner similar to an entertainment venue

– คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558
– Order of the Head of the National Council for Peace and Order No. 46/2559
Subject: Amendment to the Order of the Head of the National Council for Peace and Order No. 22/2558

  
10คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ
– Order of the Head of the National Council for Peace and Order No. 46/2558
Subject: Measures to resolve problems arising from driving vehicles

  
11ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๑
เรื่อง ห้ามการดักฟังทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารใด

– NOTIFICATION OF THE COUNCIL FOR DEMOCTRATIC REFORM UNDER CONSTITUTIONAL MONARCHY NO. 21 RE: PROHIBITION OF EAVESDROPPING ON THE PHONE OR ANY OTHER COMMUNICATION DEVICES

  
12ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๕ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการยุติธรรมทางอาญา
– NOTIFICATION OF THE COUNCIL FOR DEMOCTRATIC REFORM UNDER CONSTITUTIONAL MONARCHY NO. 25 RE: CRIMINAL JUSTICE PROCESS

  
* คำอธิบายนี้มีขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเข้าใจสาระสำคัญของกฎหมายเท่านั้น ส่วนการปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นอย่างอยู่ต้องนั้น ประชาชนต้องศึกษา ทำความเข้าใจ

ตรวจสอบ และยึดตัวบทกฎหมายเป็นสำคัญ คำแปลนี้ใช้เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลกฎหมายเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงได้ การอ้างอิงให้ใช้ตัวบทที่เป็นภาษาไทยเท่านั้น

แนวทางปฏิบัติในการจับหรือค้น

มาตรการป้องกันการแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ

แนวปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจไม่รับคำร้องทุกข์ในคดีอาญา

แนวทางปฏิบัติในการสอบปากคำของพนักงานสอบสวน

สอบปากคำผู้กล่าวหา

สอบปากคำผู้ต้องหา

สอบปากคำพยาน

สอบปากคำบุคคลอายุไม่เกิน 18 ปี

สิทธิของผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมและสิทธิผู้ต้องหา