ประวัติความเป็นมาของสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก

สถานีตำรวจภูธรช้างเผือก จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2534 มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยแยกเขตการปกครองออกจากสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 108 ตอนที่ 171 ลงวันที่ 30 กันยายน 2534

มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 28 ตารางกิโลเมตร โดยกำหนดเขตการปกครอง 4 ตำบล ดังนี้

1). ตำบลป่าตัน

2). ตำบลศรีภูมิ ( บางส่วน )

3). ตำบลช้างเผือก ( ยกเว้นหมู่ที่ 6 บ้านขุนช่างเคี่ยน )

4). ตำบลช้างม่อย ( บางส่วน )

เดิมสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก มีที่ทำการตั้งอยู่ ณ เลขที่ 102 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ ก่อสร้างขึ้นบนเนื้อที่ซึ่งได้รับบริจาคจากนาย วิชัย ต๊ะรังสี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2531 จำนวน 2 ไร่ บริจาคเพิ่มอีกครั้งเมื่อวันที่
13 กันยายน 2531 จำนวน 1 ไร่ และบริจาคเพิ่มเป็นครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2534 จำนวน 1 ไร่ 2 งาน รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 4 ไร่ 2 งาน มูลค่า 5,400,000 บาท ได้รับอนุมัติจากกรมตำรวจให้ก่อสร้างเป็นอาคารไม้ใต้ถุนสูง และได้ต่อเติม
ตัวอาคารเพิ่มเติมหลายครั้ง แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากความเจริญการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและสังคม มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีข้าราชการเพิ่มขึ้นตามโครงสร้างสายงานตำรวจ ทำให้อาคารที่ทำการหลังเดิม
คับแคบ ไม่เพียงพอแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้มาติดต่อราชการจนกระทั่งพลตำรวจเอกโกวิท ภักดีภูมิ
เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ ทำหน้าที่หัวหน้าตำรวจภูธรภาค 5 ได้ดำริจะก่อสร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่ เพื่อรองรับภารกิจและการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่ แต่เนื่องจากมีปัญหาสภาพพื้นที่เดิมไม่เอื้ออำนวย จึงได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.มนตรี สัมบุณณานนท์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตำบลช้างเผือก สำรวจหาพื้นที่แห่งใหม่ที่เหมาะสม จนได้พื้นที่ก่อสร้างอาคารหลังนี้ ซึ่งเป็นราชพัสดุ จำนวน 9 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา โดยอยู่ในความดูแลของกองทัพบก ซึ่งจากการติดต่อประสานงานการขอใช้ประโยชน์ ได้รับความกรุณาจาก พลโทสุทิน จันทร์กระจ่าง อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 3
เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นอย่างดีในการอำนวยการด้านต่างๆ จนได้รับอนุมัติให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินผืนนี้ ต่อมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดสรรงบประมาณการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจหลังใหม่
จำนวน 13,000,000 บาท เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสามชั้น พร้อมไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ และครุภัณฑ์ และได้เปิดให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่
17 ตุลาคม 2544 เป็นต้นมา

สถานีตำรวจภูธรช้างเผือก มีที่ทำการตั้งอยู่ที่ 199 ถนนแยกกองกำลังผาเมือง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

มีลักษณะภูมิประเทศและอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

1). ทิศเหนือ ติดต่อเขต อ.แม่ริม

2). ทิศตะวันออก จรดแม่น้ำปิง ติดต่อกับเขตรับผิดชอบของ สภ.แม่ปิง

3). ทิศตะวันตก จรดเขตหมู่บ้านขุนช่างเคี่ยน หมู่ที่ 6 ตำบลช้างเผือก อ.เมือง จว.เชียงใหม่

4). ทิศใต้ จรดทางหลวงถนนจังหวัดหมายเลข 1004 (ถนนห้วยแก้ว) ถ.มณีนพรัตน์และ ถ.วิชยานนท์ เขตรับผิดชอบ สภ.เมืองเชียงใหม่